Một vị vua suýt bị phế truất chỉ vì say rượu, câu chuyện từng diễn ra dưới thời nhà Trần.

Một vị vua suýt bị phế truất chỉ vì say rượu, câu chuyện từng diễn ra dưới thời nhà Trần.

Câu 1. Vua nào suýt mất ngôi vì say rượu?

 • Trần Anh Tông

 • Trần Dụ Tông
 • Trần Cao Tông
 • Trần Nghệ Tông

Trần Anh Tông là vị vua nổi tiếng anh minh của nhà Trần, nhưng đương thời, ông suýt mất ngôi chỉ vì say rượu.

Câu 2: Vì sao vua nhà Trần suýt mất ngôi vì say rượu?

 • Bị giặc tấn công
 • Bị nội phản
 • Bị phế truất
 • Suýt bị đột tử

Một lần, vua Anh Tông uống say quá, thượng hoàng Trần Nhân Tông tới thăm, thuộc hạ đánh thức nhưng nhà vua không tỉnh nổi. Quá thất vọng, thượng hoàng họp mặt quần thần định phế truất, mọi người xin mãi mới tha cho.

Câu 3. Trần Anh Tông là vị vua thứ mấy của nhà Trần?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Trần Anh Tông có tên húy Trần Thuyên, là vị vua thứ tư của nhà Trần. Ông là con vua Trần Nhân Tông và là phụ hoàng của Trần Minh Tông.

Câu 4. Vua Trần Anh Tông gắn liền cuộc chiến nào?

 • Nguyên - Mông lần thứ nhất
 • Nguyên - Mông lần thứ 2
 • Nguyên - Mông lần thứ 3
 • Đại Việt với Ai Lao

Dưới thời trị vì của Trần Anh Tông, quân Ai Lao thường đánh phá Đại Việt, vua Anh Tông phải mấy lần sai quân đi đánh dẹp vào các năm 1294, 1298, 1301.

Câu 5. Ai là người xin thượng hoàng Trần Nhân Tông xá tội cho vua Trần Anh Tông?

 • Trương Hán Siêu
 • Trần Thì Kiến
 • Bùi Mộc Đạc
 • Đoàn Nhữ Hài

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1299, Đoàn Nhữ Hài đang đọc sách ở chùa Tư Phúc thì tình cờ gặp vua Trần Anh Tông. Lúc này, vua đang rất sợ vì biết thượng hoàng nổi cơn thịnh nộ vì tội say rượu nên đã bảo Đoàn Nhữ Hài xin cho.

Câu 6. Đoàn Nhữ Hài là danh thần nổi tiếng tài năng thời Trần. Ông thi đỗ chức gì?

 • Trạng nguyên
 • Bảng nhãn
 • Thám hoa
 • Chưa từng đi thi

Sinh thời, Đoàn Nhữ Hài chưa từng đi thi, nhưng nhờ tài năng và hiểu biết sâu rộng, ông vẫn được vua Trần Anh Tông tin dùng.

Câu 7. Đoàn Nhữ Hài làm gì để xin thượng hoàng Nhân Tông xá tội cho vua Anh Tông?

 • Làm thơ tạ tội
 • Viết biểu tạ tội
 • Nhờ thái hậu xin cho
 • Dâng quà tặng

Đoàn Nhữ Hài đã viết bài biểu để vua tạ tội với thái thượng hoàng. Nhờ tờ biểu thấu tình đạt lý, thượng hoàng thấy vua Anh Tông biết tin dùng người tài nên không bắt phạt.

Câu 8. Khi đi sứ Chiêm Thành, Đoàn Nhữ Hài để lại giai thoại nổi tiếng nào?

 • Trổ tài văn thơ
 • Trổ tài ứng đối
 • Trổ tài binh pháp
 • Không quỳ lạy

Năm 1303, khi được cử đi sứ tới Chiêm Thành, theo lễ tiết, sứ thần phải lạy rồi sau mới mở chiếu thư. Tuy nhiên, Đoàn Nhữ Hài vì lòng tự tôn quốc gia, không chịu quỳ lạy vua nước khác, đã nghĩ ra kế cúi lạy chiếu thư của vua nước mình.

Câu 9. Đoàn Nhữ Hài quê ở đâu?

 • Bắc Ninh
 • Hải Dương
 • Hà Nội
 • Thanh Hóa

Đoàn Nhữ Hài (1280-1335), ông quê ở huyện Gia Lộc, Hải Dương ngày nay, là người tài giỏi, được nhà vua tin dùng khi còn rất trẻ. Ông làm quan trải qua 3 đời vua Trần.
Nguyễn Thanh Điệp